The Dream Team

The Best Faculty on One Common Platform

 • Indranil Bramha

  Physics (+1)

 • Rohit Manro

  Physics (+2)

 • Vikram Singh

  Organic Chemistry

 • Abhishek Singh

  Zoology

 • Kailash Middha

  Botany

 • Gaurav Tiwari

  Organic Chemistry

 • Amit Rana

  Inorganic and Physical Chemistry